Algemene Voorwaarden

BARTS AFBOUW v.o.f. De Kerswerf 8b. 4112 ME  Beusichem, KvK 57338280

Artikel 1 – Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Wij resp. onze: de opdrachtnemer;
1.2 De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die het werk opdraagt;
1.3 De dag: een werkbare kalenderdag;
1.4 Werkdag: een kalenderdag tenzij deze valt op een algemene of ter plaatse van het werk erkende of door de overheid dan wel bij of krachtens de voor de opdrachtnemer geldende CAO voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag;

Artikel 2 – Werkingssfeer
2.1 Wij zijn nimmer gebonden aan van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden, ook niet indien wij deze afwijkende voorwaarden niet uitdrukkelijk ontkennen;
2.2 Een eventuele verwijzing door de opdrachtgever naar zijn voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 De opdrachtgever wordt door de enkele aanvang der werkzaamheden door ons, geacht akkoord te gaan met de toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden;
2.4 Indien enig verschil niettemin zou worden bepaald dat ook de voorwaarden van de opdrachtgever toepasselijk zijn, prevaleren onze voorwaarden bij strijdigheid van een of meer bepalingen;

Artikel 3 – offerte c.q. aanbieding
3.1 Elke offerte is één ondeelbaar geheel en is vrijblijvend, tenzij anders wordt overeengekomen;
3.2 Het aanbod vermeldt indien mogelijk het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen;
3.3 De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van ons aanbod door de opdrachtgever;
3.4 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk aan ons te worden bevestigd resp. schriftelijk door ons te zijn aanvaard;
3.5 De overeenkomst wordt tevens geacht te zijn tot stand gekomen op het tijdstip dat wij de werkzaamheden hebben aangevangen;

Artikel 4 - Onze rechten en verplichtingen
4.1 De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen;
4.2 Wij zijn in geval wij de opdrachtgever ter zake hebben gewaarschuwd en desalniettemin de opdrachtgever uitvoering der betreffende werkzaamheden op een ondeugdelijke ondergrond resp. volgens een ondeugdelijke werkwijze resp. onder ondeugdelijke omstandigheden heeft verlangd, niet aansprakelijk voor door ons uitgevoerd werk;

Artikel 5 - Rechten en Verplichtingen opdrachtgever
5.1 Indien op detailtekeningen opmerkingen staan als maten in het werk te controleren of dergelijke, nemen wij aan dat deze maten door de opdrachtgever zijn gecontroleerd en juist bevonden.
5.2 De opdrachtgever zorgt voor de voor het werk benodigde goedkeuringen zoals vergunningen,ontheffingen en beschikkingen, alsmede de overige voor het werk te verschaffen gegevens;
5.3 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derde(n) uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot ons werk behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van onze werkzaamheden daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de opdrachtgever ons daarvan tijdig in kennis te stellen;
5.4 Indien de aanvang van ons werk wordt vertraagd door niet aan ons te wijten omstandigheden moet de opdrachtgever ons de daarmede verband houdende schade en kosten vergoeden en hebben wij het recht op verschuiving van de opleveringsdatum, ook als wij daarom niet vragen;
5.5 De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen, hulpmiddelen en voorzieningen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd;
5.6 Indien door ons hulp of bijstand van welke aard ook wordt verleend, geschiedt zulks buiten onze verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van de opdrachtgever;
5.7 Adviezen, voorzieningen en werkzaamheden van derden, al dan niet volgens onze gegevens en tekeningen, die van invloed zijn of kunnen zijn op onze prestaties zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
5.8 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat wij bij aankomst op het werk onze werkzaamheden terstond kunnen aanvangen en deze gedurende de normale werkuren kunnen uitvoeren. Werkzaamheden buiten de normale werkuren moeten worden gedoogd indien wij zulks noodzakelijk achten;
5.9 De opdrachtgever dient om niet te zorgen voor:
a goede verharde toegangswegen tot het werk dusdanig dat ons materiaal en materieel te allen tijde in volle ladingen tot aan de ingang van het gebouw gebracht kunnen worden; voor zover dat niet het geval is, moet de opdrachtgever aan ons extra kosten, waaronder met name begrepen extra mankracht voor aanvoer materiaal, vergoeden.
b afsluitbare, verlichte, droge, zindelijke opslagruimte van voldoende grootte, voor opslag van onze materialen, machines etc.;
c tegen vorst en hitte beveiligde/beschermde opslagruimte voor de opslag van brand c.q. vuurgevaarlijke en vorstgevoelige materialen;
d het in ontvangst nemen van voor onze werkzaamheden bestemde materialen en deze te behandelen in overeenstemming met de aanwijzingen op de begeleidingspapieren en/of op de verpakking aangebrachte aanwijzingen voor de opslag daarvan;
e water en elektriciteit, zowel voor licht als krachtstroom met voldoende spanning en met zoveel gemakkelijk aan te sluiten stopcontacten, zodat wij binnen een straal van 25 meter hierover kunnen beschikken;
f schaftlokaal, wasgelegenheid en toiletten c.q. de vrije toegang daartoe voor ons personeel;
g behoorlijk volgens de voorschriften bruikbare bouwliften, steigers en bouwmateriaal;
h alle maatregelen ter voorkoming van vorstverlet, welke worden voorgeschreven door de Stichting Risicofonds voor het Stukadoors- Afbouw, Terrazzo/vloerenbedrijf
5.10 Indien werkzaamheden moeten worden verricht, is de opdrachtgever verplicht er zorg voor te dragen dat het bouwwerk met glas of ander lichtdoorlatend materiaal is dichtgemaakt, indien de weersomstandigheden dit naar ons oordeel noodzakelijk maken. Bij gebreke daarvan zijn wij niet verplicht het werk uit te voeren en is de opdrachtgever verplicht aan ons alle door ons in verband daarmede geleden schade te vergoeden.
5.11 De opdrachtgever dient zodanige maatregelen te nemen, dat het door ons aangebrachte werk niet wordt beschadigd of vernield;
5.12 Kosten welke ontstaan doordat aan het in het vorige lid gestelde niet, niet-tijdig of nietvolledig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever;
5.13 De opdrachtgever zal zorg dragen, dat kwetsbare onderdelen in de omgeving van het door ons aan te brengen werk tevoren worden beschermd.
5.14 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat ten tijde van de uitvoering van onze werkzaamheden in de omgeving daarvan aanwezige personen vooraf op de hoogte zijn gesteld van aan onze werkzaamheden verbonden stof-, stank-, reuk- en geluidshinderbezwaren en dat anderen dan ons personeel de toegang tot de ruimten waarin wij onze werkzaamheden verrichten alsmede gedurende de tijd daarna die wij noodzakelijk achten, is ontzegd;
5.15 De opdrachtgever stelt om niet de voorzieningen beschikbaar voor het gescheiden inzamelen van chemisch- en bouwafval;
5.16 De opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens voor de goede staat van de te verwerken materialen en het materieel dat door hem ter beschikking wordt gesteld;
5.17 Indien door ons ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, catalogi, maat en/of gewichtsopgaven zijn verstrekt, zijn deze voor ons niet bindend; deze bescheiden blijven ons eigendom. De opdrachtgever is ervoor aansprakelijk, dat deze bescheiden niet worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven. Indien een opdracht niet wordt verleend, zullen deze bescheiden op ons verzoek terstond aan ons worden geretourneerd

Artikel 6 – Prijzen
6.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW;
6.2 Indien na het aanvaarden der opdracht de materiaalprijzen, de prijzen van hulpmateriaal en grondstoffen zoals elektriciteit, de prijzen van onderdelen welke wij van derden betrekken, lonen en salarissen, sociale lasten, overheidslasten, omzetbelasting, vrachten en assurantiepremies, een verhoging ondergaan, waaronder begrepen prijsverhogingen door koersverschillen in valuta waarin wij onze materialen kopen dan wel de door ons te gebruiken materialen worden gekocht of indien door wijziging van een of meer der genoemde factoren onze opslagen veranderen, ook al geschiedt dit tengevolge van reeds bij het aanvaarden der opdracht te voorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de bij de aanvaarding der opdracht overeengekomen prijs met inachtneming der eventueel ter zake bestaande wettelijke bepalingen dienovereenkomstig te verhogen;
6.3 De in dit artikel genoemde prijsverhogingen zullen deel uitmaken van de bedongen prijs;
de verhogingen dienen door de opdrachtgever onder dezelfde voorwaarden te worden voldaan als de aanvankelijk overeengekomen prijs.

Artikel 7 - Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering
7.1 De termijn binnen welke het werk zal worden opgeleverd wordt in de overeenkomst aangegeven. Genoemde termijn is een indicatie en kan door opdrachtgever geen rechten aan ontleend worden.
7.2 De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd kan door de opdrachtgever in overleg met ons worden verlengd,
7.3 Indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namens de opdrachtgever aanbrengen van bestekswijzigingen dan wel van wijzigingen in de uitvoering van het werk de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd kan van ons niet gevergd worden dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd en hebben wij recht op termijnverlenging, ook als daarom niet wordt gevraagd.

Artikel 8 – Overmacht
8.1 Indien tengevolge van of in verband met oorlog, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, oproer, onlusten, blokkade, verkeersbelemmeringen, algemene of partiële werkstaking, uitsluiting, gedwongen stilstand, brand, watersnood en/of abnormale waterstand, epidemie, ziekte van personeel, directe of indirecte stagnatie in ons bedrijf ontstaat, of indien door vandalisme, bezetting (ook door krakers), atoomkernreacties, milieuramp, milieuverontreiniging t.p.v. het uit te voeren werk en met de gezondheid van personen bedreigende gevolgen, acties van maatschappelijke groeperingen, in- of uitvoerverbod, sneeuw, en/of ijsbelemmering of door enige andere oorzaak buiten onze schuld, de benodigde grondstoffen, hulpmaterialen of onderdelen welke wij van derden betrekken, ons niet resp. niet tijdig kunnen bereiken, en/of onze werknemers het bouwobject niet kunnen bereiken of aldaar verblijven, hebben wij het recht de levering der materialen en/of de uitvoering van het werk op te schorten zolang deze stagnatie of verhindering aanhoudt;
8.2 Indien deze stagnatie of verhindering langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht, de overeenkomst, mits zulks schriftelijk binnen veertien dagen geschiedt, te annuleren voor zover het betreft het nog niet geleverde c.q. uitgevoerde gedeelte. Hetgeen bij annulering reeds is geleverd c.q. uitgevoerd moet alsdan gelijktijdig worden betaald. Bij zodanige annulering, onverschillig welke partij zich hiervan bedient, zijn wij niet gehouden enige vergoeding ter zake te verlenen.

Artikel 9 - Opneming en goedkeuring
9.1 De opneming geschiedt op onze schriftelijke / elektronische tot de opdrachtgever gerichte, mededeling houdende de dag waarop naar ons oordeel het werk zal zijn voltooid;
9.2 De opneming geschiedt in de regel binnen acht dagen na de in het vorige lid bedoelde dag. De opdrachtgever dient ons tijdig, zo mogelijk drie dagen tevoren, schriftelijk mede te delen op welke datum en tijdstip de opneming plaats vindt;
9.3 Nadat het werk is opgenomen wordt ons door de opdrachtgever binnen vijf dagen medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd en in het laatste geval met opgaaf van de gebreken.
9.4 Wordt niet binnen acht dagen na opneming een schriftelijke mededeling door de opdrachtgever aan ons gezonden dat het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd;
9.5 Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld zullen geen reden tot onthouding van de goedkeuring zijn. Wij zijn gehouden de in dit lid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen;

Artikel 10 – Oplevering
10.1 Levertijden gelden nimmer als fatale termijnen. Bij overschrijding van de levertijd c.q. de opleveringstermijn, dient de opdrachtgever ons schriftelijk in gebreke te stellen en ons een laatste, redelijke, termijn te geven;
10.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het werk is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd;
10.3 Het werk wordt goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd als:
a De opdrachtgever dit aan ons mededeelt;
b Wij de opdrachtgever schriftelijk hebben bericht het werk voltooid te achten. Indien de opdrachtgever niet binnen 5 dagen na dagtekening van ons desbetreffend bericht schriftelijk bezwaren tegen de voltooiing van het werk kenbaar maakt, wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd;
c De opdrachtgever het object waaraan/waarbinnen het werk is verricht weer in gebruik neemt c.q. in gebruik heeft gegeven, met dien verstande, dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Artikel 11 – Betaling
11.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Kortingen onder welke benaming ook mogen nimmer in mindering worden gebracht. Bij de betaling is schuldvergelijking nimmer toegestaan, noch is het de opdrachtgever toegestaan dat hij enige betalingsverplichting jegens ons opschort;
11.2 Indien voor het vaststellen van betalingstermijnen eenheidsprijzen gelden, zullen deze globaal zijn en dienen ter bepaling van tussentijdse betalingsverplichtingen. Deze eenheidsprijzen gelden nimmer voor het berekenen van de kosten voor eventueel meeren/ of minderwerk dan wel voor het vaststellen van prijzen voor andere werken;
11.3 Bij de vaststelling der tussentijdse betalingsverplichtingen kan naar verhouding rekening worden gehouden met genoemde prijsverhogingen.
11.4 Indien enige betaling niet tijdig is geschied, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn, onverminderd ons recht van opschorting van onze verplichtingen bij niet-tijdige betaling van termijnen;
11.5 Bij overschrijding der betalingstermijn verbeurt de opdrachtgever een vertragingsrente van anderhalf (1,5) procent voor elke maand (een gedeelte van een maand daarbij voor een volle maand te rekenen) over het niet tijdig betaalde bedrag. Voor rekening van de opdrachtgever zijn voorts alle kosten van inning der niet-tijdig betaalde bedragen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.
11.6 Voor zover wij voor inning van bedrag en rechtskundige hulp nodig hebben en de kosten daarvan meer bedragen dan genoemde 15%, is de opdrachtgever ook dat meerdere verschuldigd.
11.7 De volledige prijs zal geheel en onmiddellijk zonder voorafgaande in gebrekenstelling opeisbaar zijn in de volgende gevallen: a indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel een aanvraag tot zijn onder curatelenstelling is aanhangig gemaakt; b enig beslag op roerende en/of onroerende zaken, vorderingen of andere bezittingen van de opdrachtgever wordt gelegd; c bij overlijden van de opdrachtgever of indien zijn voornemen tot het metterwoon verlaten van Nederland blijkt; d indien de opdrachtgever een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap is, dezelve in liquidatie treedt, wordt ontbonden of een andere vennoot c.q. bestuurder verkrijgt, dan wel een vennoot of bestuurder uit- resp. aftreedt;
11.8 Zolang geen volledige betaling van enige deel- of eindfactuur eventueel inclusief vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten, heeft plaatsgevonden, blijven geleverde materialen ons eigendom.
11.9 Een betaling door de opdrachtgever strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde Vertragingsrente en vervolgens tot voldoening van de op de vordering vallende buitengerechtelijke kosten. Daarnaast strekken betalingen tot mindering op de hoofdsom.

Artikel 12 - Reclames en garantie
12.1 Indien bij uitgevoerd werk of bij de levering andere zichtbare gebreken worden geconstateerd, moeten hierover binnen acht dagen na de constatering daarvan worden gereclameerd;
12.2 Reclames dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk te onzer kennis te worden gebracht;
12.3 Indien de opdrachtgever de opdracht heeft verstrekt onder het beding op keur van de directie of onder andere benaming de keuring aan derden heeft gedelegeerd, dient dit op de in het vorige lid omschreven wijze en binnen de gestelde tijdstippen te onzer kennis te worden gebracht;
12.4 Een door ons verzonden factuur wordt geacht door de ontvanger van de factuur te zijn goedgekeurd, indien het schriftelijk bericht van met redenen omklede bezwaren tegen de factuur ons niet heeft bereikt binnen 5 werkdagen nadat de factuur door ons is verzonden;
12.5 Alle gebreken aan geleverde zaken, of het uitgevoerde werk, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 3 maanden na de levering resp. oplevering zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door ons ontworpen constructie, gebrekkige verwerking of gebruik van materiaal, waarvan wij hadden kunnen weten, dat dit ondeugdelijk was, worden door ons kosteloos gerepareerd, herleverd of hersteld (naar onze keuze). Onze garantie bevat geen verplichting tot vergoeding van schade, welke door herlevering, herstel of anderszins voor de opdrachtgever mocht ontstaan;
12.6 Voor gebruikte materialen voor het werk wordt geen garantie verleend;
12.7 Indien de opdrachtgever ons materiaal voor verwerking beschikbaar stelt, geldt de garantie uitsluitend de deugdelijkheid van de daaraan door ons verrichte werkzaamheden;
12.8 Indien ter voldoening aan garantiebepalingen onderdelen door nieuwe worden vervangen gelden ten aanzien van deze nieuwe onderdelen dezelfde garantiebepalingen; de vervangen onderdelen worden ons eigendom;
12.9 Onze verplichting tot vergoeding van schade strekt nimmer verder dan een bedrag van maximaal de aanneemsom van het onderhavige werk dan wel het totaal van gewerkte uren en verwerkte materialen;
12.10 Voor gevolgschade zijn wij nimmer aansprakelijk. Onze garantieverplichtingen vervallen door elke niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever. Nakoming onzerzijds der garantiebepalingen kan eerst worden gevorderd nadat de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting, ook van vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten, zal hebben voldaan

Artikel 13 – Arbitrage
13.1 Geschillen worden beslecht door de gewone Rechter, dan wel naar onze keuze door de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, onverminderd de bevoegdheid van de President van de Rechtbank, rechtdoende in kort geding;
13.2 Op alle door ons te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing

CALL US OR EMAIL US

EMERGENCY NEED HELP!

Find all what you search – free software, download movies, films, calls, add url free and many other not only free but and qualitative sites, products and services.

+0123 45 67 89

help@plumber.com